Zadaci iz trigonometrije - zadaci sa rešenjima

Zadaci iz trigonometrije sa rešenjima
Zadatak 1
sin2(43°) + cos2(43°) =
Zadatak 2
Pronađi [tex]\cos\alpha[/tex], [tex]tan\alpha[/tex], [tex]ctg\alpha[/tex], ako je [tex]\sin\alpha = {\frac{5}{13}}[/tex] i [tex]{\frac{\pi}{2}} < \alpha < \pi[/tex].
Zadatak 3
Pronađi $ctg(\pi + x) = ?$
Zadatak 4
Izračunaj sin(-585°).
Zadatak 5
Izračunaj tg(270°+α).
Zadatak 6
Pronađi tačnu vrednost izraza [tex]cos{\frac{8\pi}{3}} = ?[/tex].
Zadatak 7
Izračunaj [tex]sin 945^{\circ}[/tex].
Zadatak 8
cos(24°) + cos(5°) + cos(175°) + cos(204°) + cos(300°) =
Zadatak 9
Pronađi $\frac{(2+2\sin x)(1-\sin x)}{(1+\cos x)(2-2\cos x)}$, ako je ctg(x) = 2.
Zadatak 10
Pronađi tačnu vrednost za cos 15°.

Zadatak 11
sin75°sin15° = ?
Zadatak 12
Izračunaj sin15°.
Zadatak 13
sin4α+cos4αctg2α = ?
tg2α=4.
Zadatak 14
Uprostiti
3 + 4cos2α + cos4α
Zadatak 15
Dokazati trigonometrijski identitet
[tex]4cos({\frac{\pi}{6}}-\alpha)sin({\frac{\pi}{3}}-\alpha)=({\frac{sin3\alpha}{sin\alpha}})[/tex]
Zadatak 16
Uprosti izraz [tex]{\frac{sin\alpha}{1+cos\alpha}}+{\frac{1+cos\alpha}{sin\alpha}}[/tex]
Zadatak 17
Dokaži trigonometrijski identitet: cosα+cos2α+cos6α+cos7α=[tex]4cos\alpha{\frac{\alpha}{2}}cos{\frac{5\alpha}{2}}cos4\alpha[/tex]
Zadatak 18
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]tg3x={\frac{1}{tg2x}}[/tex].
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2019