Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Da li je tačka ravni $(0,\frac{5}{2})$ rešenje sledećeg sistema jednačina?

$\begin{array}{|l}5x +2y =1 \\ -3x +3y = 5\end{array}$
Zadatak 2
Da li je tačka $(1;3)$ rešenje sledećeg sistema jednačina?

$\begin{array}{|l}2x -y = -1 \\ 3x +y =6\end{array}$
Zadatak 3
Sledeći grafikon predstavlja sistem jednačina
$\begin{array}{|l}3x -4y = -6 \\ 2x +4y =16\end{array}$
Zadatak 4
Sledeći grafikon predstavja sistem jednačina
$\begin{array}{|l}x +y =1 \\ 2x +2y =2\end{array}$


Zadatak 5
Sledeći grafikon predstavja sistem jednačina
$\begin{array}{|l}x +y =3 \\ 2x +2y =2\end{array}$


Zadatak 6
Koje od navedenih tačaka ravni su rešenja?
Koliko rešenja sistem ima?

$\begin{array}{|l}y -2x =1 \\ 6x -3y = -3\end{array}$
Zadatak 7
Sistem ima beskonačno mnogo rešenja, da li to znači da je bilo koja tačka na ravni rešenje sistema?
(Pomoć: Uzmi bilo koju tačku (a, b) i te vrednosti stavi u sistem, šta zaključuješ?)

$\begin{array}{|l}x +2y =1 \\ 3x +6y =3\end{array}$
Zadatak 8
Reši sledeći sistem pomoću grafikona.

$\begin{array}{|l}4x +y =4 \\ 3x +\frac{1}{2}y =2\end{array}$
Zadatak 9
Koji od navedenih sistema je predstavljen na slici?


Zadatak 10
Reši sistem koristeći metod zamene
$\begin{array}{|l} -10x -5y =0 \\ 21x -7y =28\end{array}$

Zadatak 11
Reši simultane jednačine koristeći zamenu
$\begin{array}{|l}x +y =3 \\ 2x -y =0\end{array}$
Zadatak 12
Reši sledeći sistem:
$\begin{array}{|l}5x -\frac{1}{2}y = -1 \\ 3x -2y =1\end{array}$
Zadatak 13
Reši sledeći sistem koristeći sabiranje jednačina

$\begin{array}{|l}\frac{1}{3}x +\frac{1}{5}y =\frac{2}{7} \\ \frac{1}{2}x +\frac{1}{10}y =\frac{3}{7}\end{array}$
Zadatak 14
Reši sledeći sistem linearnih jednačina koristeći izjednačavanje
$\begin{array}{|l}5x -\frac{1}{2}y = -1 \\ 3x -2y =1\end{array}$
Zadatak 15
Reši sledeći sistem jednačina koristeći sabiranje jednačina.
$\begin{array}{|l}2x +3y = -1 \\ 3x +4y =0\end{array}$
Zadatak 16
Dvostruki zbir dva broja je 32 a njihova razlika je 0. Koji su to brojevi?
Zadatak 17
Zamislite da imamo dva broja čiji je zbir 0. Ako dodamo 123 jednom od njih, dobićemo broj duplo veći od drugog.
Koji su to brojevi?
Zadatak 18
Na farmi se gaje svinje i ćurke. Ukupno ima 58 glava i 168 nogu. Koliko ima svinja, a koliko ćuraka?
Zadatak 19
Ivan kaže: "Imam dvostruko više novca nego što ti imaš", a Petar odgovara: "Ako mi daš šest dinara imaćemo istu količinu novca". Koliko novca svako od njih ima?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023