Površina kvadrata i pravougaonika - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Pravouganik ima dužinu od 6 centimetara i širinu od 4 centimetara. Površina je cm2
Zadatak 2
Stranica kvadrata je 5 metara. Površina kvadrata je m2
Zadatak 3
Površina kvadrata je 16 cm2. Njegova stranica je cm.
Zadatak 4
Površina pravougaonika je 45 cm2. Ako je njegova dužina 9 cm, onda je njegova širina cm
Zadatak 5
Obim kvadrata je 24 cm. Površina kvadrata je cm2
Zadatak 6
Dužina pravougaonika je 12 cm a njegova širina je za 5 cm kraća. Površina pravougaonika je cm2
Zadatak 7
Pravougaonik ima dužinu od 12 cm i 3 puta manju širinu. Njegova površina je cm2
Zadatak 8
Dužina pravougaonika je 6 cm a širina je 4 cm. Ako je dužina veća za 2 cm, koliko treba da bude širina tako da novi pravougaonik ima istu površinu kao i prvi?
Zadatak 9
Koliko kvadrata čije su stranice 2 cm pokrivaju površinu pravougaonik dužine 24 cm i širine 8 cm?
Zadatak 10
Kvadrat sa stranicom od 6 cm i pravougaonik širine 4 cm imaju istu površinu. Kolika je dužina pravougaonika?

Zadatak 11
Stranica kvadrata je 5 cm. Ako se ona udvostruči, koliko puta je površina novog kvadrata veća u odnosu na stari kvadrat?
Odgovor: puta.
Zadatak 12
Na zemljištu dužine 25 metara i širine 12 metara sagrađena je kuća oblika kvadrata čije su stranice 9 metara. Kolika je površina bašte?


Zadatak 13
Kolika je površina plave oblasti?


Zadatak 14
Kolika je površina crvene zone?


Zadatak 15
Park u obliku kvadrata sa stranicom od 30 metara ima stazu širine 2 metara. Kolika je površina zelene oblasti?


Zadatak 16
Televizor ima dužinu od 80 cm i širinu od 50 cm. Ako je ivica debela 5 cm, površina ekrana je


Zadatak 17
Pravougaonik dužine 14 cm i širine 10 cm je pokriven sa crnim i plavim kvadratima koji imaju istu površinu. Kolika je ukupna površina plavih kvadrata?


Zadatak 18
Pravougaonik ABCD ima dužinu od 8 cm i širinu od 6 cm. Kolika je ukupna površina plavih pravougaonika?


Zadatak 19
Kvadrat ima stranicu od 2 cm a pravougaonik ima dužinu od 9 cm i širinu od 6 cm. Kolika je površina crvene oblasti?


Zadatak 20
Kutija čija je svaka stranica pravougaonik ima dužinu od 10 cm, širinu od 6 cm i visinu od 8 cm. Kolika je ukupna površina kutije?


Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022