Online Program za rešavanje zadataka iz matematike

Apsolutno besplatan program za rešavanje zadataka iz matematikeJoš jedan program za rešavanje zadataka iz matematike

Rešite vaše zadatke iz matematike online. Besplatna verzija vam daje samo odgovor. Ako želite da vidite puna rešenja moraćete da se prijavite za punu verziju.

Osnovni plan za matematiku

Osnovni program za rešavanje zadataka iz matematike vam nudi mogućnost online rešavanja zadataka sa razlomcima, metričkim konverzijama, stepenovanjem i korenovanjem.
Možete pronaći površinu i zapreminu četvorouglova, krugova, trouglova, trapeza, kvadrova, valjaka, kupa, piramida i lopti.
Možete uprošćavati, rešavati izraze, faktorisati polinome, kombinovati izraze, množiti izraze.

Online softver za rešavanje jednostavnih algebarskih i geometrijskih zadataka

Možete rešiti jednostavne matematičke zadatke uključujući i zadatke u vezi sa koordinatama u ravni, jednostavne jednačine i nejednačine, pojednostavljivanja izraza.
Možete izračunavati vrednosti izraza, faktorisati polinome, kombinovati izraze ili ih množiti i deliti.

Online program za rešavanje zadataka iz algebre

Savetujem vam da se prijavite za ovaj program za rešavanje zadataka iz algebre.
Rešite vaše zadatke iz algebre online - jednačine, nejednakosti, zadatke sa korenovanjem, grafike, zadatke sa polinomima.
Ako vaš domaći zadatak uključuje jednačine, nejednakosti, funkicje, polinome ili matrice.

Online program za rešavanje zadataka iz trigonometrije

Rešite sve tipove trigonometrijskih (sin, cos, tg, sec, cosec, ctg) izraza, jednačina, nejednakosti.
Grafici trigonometrijskih funkcija.
Trigonometrija pravouglog trougla.

Online program za rešavanje zadataka iz uvoda u višu matematiku

Uključuje sve iznad navedeno plus pronalaženje graničnih vrednosti (lim), sume, matrice.

Online program za rešavanje zadataka iz integralnog računa

Rešite zadatke sa integralima - odredjeni i neodredjeni integrali.

Online program za rešavanje zadataka iz statistike

Rešite vaše zadatke iz verovatnoće, kombinatorike, permutacija. Statistika - nalaženje medijane, sredine (aritmetičke, geometrijske, kvadratne), modusa, disperzije, normalne distribucije, t-distribucije.
Program uspešno vrši testiranje statističkih hipoteza.


Kontakt imejl:
Copyright © 2005 - 2024