Kosinusna teorema - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi b = ?


Zadatak 2
Imamo trougao ABC, AC=3, BC=5, AB=6. Pronađi [tex]\cos(\angle ACB)[/tex].
Zadatak 3
Imamo trougao ABC gde su AC=12, BC=10 i [tex]\angle ACB = 60^\circ [/tex], odredi vrednost za AB2 = ?.
Zadatak 4
Imamo trougao ABC sa AC=17, BC=14 i [tex]\angle ACB = 60^\circ [/tex], pronađi vrednost za AB2 = ?.
Zadatak 5
Imamo trougao ABC sa AC=22, BC=21 i [tex]\angle ACB = 60^\circ [/tex], pronađi vrednost za AB2 = ?.
Zadatak 6
Imamo trougao ABC sa AC=8, BC=6 i [tex]\angle ACB = 60^\circ [/tex], pronađi vrednost za AB2 = ?.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022