Zadaci sa progresijom - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Brojevi [tex]a,b,c[/tex], datim redosledom, formiraju nekonstantnu geometrijsku progresiju. Brojevi [tex]a,2b,3c[/tex] formiraju aritmetičku progresiju datim redosledom. Pronađi količnik q geometrijske progresije.
Zadatak 2
Neka je [tex]a,b,c,d[/tex] neceli realni brojevi. Brojevi [tex]a,b,c[/tex] u datom redeosledu formiraju aritmetičku progresiju. Brojevi [tex]b,c,d[/tex] u datom redosledu formiraju geometrijsku progresiju. Ako je [tex]a+d=37[/tex] i [tex]b+c=36[/tex], pronađi d.
Zadatak 3
Celi brojevi [tex]a,b,c[/tex] formiraju geometrijsku progresiju. [tex]a,b,c-64[/tex] formiraju aritmetičku progresiju. [tex]a,b-8,c-64[/tex] ponovo formiraju geometrijsku progresiju. Pronađi c.
Zadatak 4
Pronađi zbir prvih 20 članova niza [tex]3 \times 5+6 \times 10+9\times 15...[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020