Parametarska linearna jednačina - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Neka A bude skup brojeva a, za koji jednačina [tex](a+10)(a+8)(a+6)(a+4)(a+2)a(a-2)(a-4)(a-6)(a-8)(a-10)x=a+10[/tex] nema rešenja x. Odredite proizvod svih članova iz A.
Zadatak 2
Neka je [tex]A (a_1,a_2,\dots ,a_n)[/tex] skup prirodnih brojeva a, koji zadovoljavaju uslov [tex]3<2a<15[/tex]. Neka su [tex]x_1,x_2,\dots,x_n[/tex] rešenja jednačine [tex](a^2-1)x=a^2+2a+1[/tex]. Nađite proizvod [tex]x_1 x_2 \dots x_n[/tex]
Zadatak 3
Nađite vrednost a, za koju jednačina
[tex](a^2-7a+10)x=a^2-8a+15[/tex] ima sve [tex]x \in R[/tex] kao rešenja.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020