Srednje teški

Sinusna teorema - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Kod trougla ABC, [tex]BC=\sqrt{3}[/tex], AC=2. Ako je [tex]\angle ABC=60^{\circ}[/tex], pronađi [tex]\sin \angle BAC[/tex].
U polje predviđeno za odgovor, unesi rezultat u obliku razlomka a/b.
Zadatak 2
Kod oštrouglog trougla ABC, [tex]BC=2\sqrt{3}[/tex], AC=2. Ako je [tex]\angle ABC=30^{\circ}[/tex], pronađi [tex]\angle BAC[/tex] u stepenima.
Zadatak 3
Imamo trougao ABC, [tex]BC=5[/tex], AC=3. Ako je [tex]\sin\angle ABC=\frac{2}{5}[/tex], pronađi [tex]\sin \angle BAC[/tex].
U polju predviđenom za odgovor, upiši razlomak u obliku a/b.
Zadatak 4
Imamo trougao ABC, [tex]BC=5[/tex], [tex]AC=7\sqrt{2}[/tex]. Ako je [tex]\angle ABC=45^{\circ}[/tex], pronađi [tex]\sin \angle BAC[/tex].
U polje predviđeno za odgovor, upiši razlomak u obliku a/b.
Zadatak 5
Imamo trougao ABC, [tex]BC=5[/tex], AC=9. Ako je [tex]\sin\angle ABC=\frac{3}{5}[/tex], pronađi [tex]\sin \angle BAC[/tex].
U polje predviđeno za odgovor, upiši razlomak u obliku a/b.
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021