Uprošćavanje racionalnih izraza

Zadatak 1
Izračunaj vrednost izraza: [tex]\frac{(x+5)(x-5)}{x^2+5}[/tex] za [tex]x=2[/tex]

Zadatak 2
Uprosti izraz: [tex]\frac{3x^6}{9x^2(x-1)}[/tex]

Zadatak 3
Koji izraz je ekvivalentan sa izrazom: [tex]\frac{6x+2}{4x+2}[/tex]

Zadatak 4
Koja jednakost nije tačna?

Zadatak 5
Za koje [tex]x[/tex] je izraz [tex]\frac{(x+2)(x-1)}{(x-2)(x+1)}[/tex] nedefinisan?

Zadatak 6
Uprosti izraz: [tex]\frac{(x+3)(x-2)}{(2-x)(3-x)},x\neq2, x\neq3[/tex]

Zadatak 7
Koji izraz je ekvivalentan sa izrazom: [tex]\frac{x^2+x-2}{x-1},x\neq1[/tex]

Zadatak 8
Koja jednakost je tačna?

Zadatak 9
Uprosti izraz: [tex]\frac{8x^2 - 32x + 32}{4x-8},x\neq2[/tex]

Zadatak 10
Uprosti izraz: [tex]\frac{x^2-x}{x^2 -2x+1}[/tex]Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021