Trigonometrija

Zadatak 1
Šta NIJE tačno?
Šta NIJE tačno?

Zadatak 2
Šta NIJE tačno?

Zadatak 3
[tex] \sin 25^\circ + \sin 65^\circ = \sin 90^\circ [/tex]?

Zadatak 4
Šta je tačno za svaki ugao [tex] \theta [/tex]?

Zadatak 5
U trouglu‎ [tex] ABC [/tex], [tex] \sin B= x [/tex]. Koliko je [tex] \cos C [/tex]?
U trouglu‎ [tex] ABC [/tex], [tex] \sin B= x [/tex]. Koliko je [tex] \cos C [/tex]?

Zadatak 6
Ako je [tex] \mathbb{tg}\: \theta = \frac{4}{3} [/tex] i [tex] 0 \le \theta \le 90^\circ [/tex], koliko je [tex] \cos \theta [/tex]?

Zadatak 7
Ako je [tex] \sin \theta = \frac{12}{13} [/tex] koliko je [tex] \mathbb{ctg}\: \theta [/tex]?

Zadatak 8
Izračunaj [tex] \sin 37^\circ + \cos 53^\circ = ?[/tex]

Zadatak 9
Neka je [tex] \sin \theta =0,2 [/tex] i [tex]0 \le \theta \le 90^\circ[/tex]. Nađi [tex]\cos ^2 \theta[/tex].

Zadatak 10
Ako je [tex]\mathbb{tg}\: \theta =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] koliko je [tex]\mathbb{ctg}\: \theta[/tex]?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021