Najmanji zajednički sadržilac (NZS)

Ovaj besplatni test iz matematike na www.math10.com je osmišljen za učenike 5. razreda. Test se sastoji od zadataka koji zahtevaju izračunavanje najmanjeg zajedničkog sadržioca dva data broja.
Zadatak 1
Sadržioci broja 12 su
12, 24, 36, 48, 60, 72,...
Sadržioci broja 24 su
24, 48, 72, 96,...
Plavom bojom su označeni brojevi koji su zajednički brojevima 12 i 24.
Koji je najmanji zajednički sadržilac brojeva 12 i 24?
NZS(12, 24) = ?

Zadatak 2
Sadržioci broja 5 su
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125,...
Sadržioci broja 6 su
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120,...
Sadržioci broja 8 su
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120,...
Koji je najmanji zajednički sadržilac brojeva 5, 6 i 8?
NZS(5, 6, 8) = ?

Zadatak 3
Slika prikazuje rastavljanje brojeva 5, 6, 4 na njihove proste činioce.
$NZS(5,6,4)= $
Slika prikazuje rastavljanje brojeva 5, 6, 4 na njihove proste činioce.<br />
$NZS(5,6,4)= $

Zadatak 4
Koji je NZS za 4 i 11?
Odgovor:
Zadatak 5
Koji je NZS za 4 i 6?
Odgovor:
Zadatak 6
Koji je NZS za 2 i 8?
Odgovor:
Zadatak 7
Koji je NZS za 12 i 9?
Odgovor:
Zadatak 8
Koji je NZS za 6 i 9?
Odgovor:
Zadatak 9
Koji je NZS za 8 i 14?
Odgovor:
Zadatak 10
Koji je NZS za 1 i 11?
Odgovor:
Zadatak 11
Koji je od sledećih razlomaka $\frac{5}{6}, \frac{13}{18}, \frac{1}{3}$ i $\frac{8}{9}$ je najveći?

Zadatak 12
Koja je od sledećih izjava tačna?
Najmanji zajednički sadržilac dva broja gde je drugi deljiv prvim je:

Zadatak 13
Najmanji zajednički sadržilac dva prosta broja p i q je
NZS$(p, q) =p\cdot q$Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021