Površina i zapremina

Zadatak 1
Kolika je zapremina kocke ivice 3 cm?

Zadatak 2
Nađi zapreminu figure sa slike.
Nađi zapreminu figure sa slike.

Zadatak 3
Kolika je površina kocke čija je ivica dužine 2 dm?

Zadatak 4
Površina jedne strane kocke je 16 cm2. Kolika je zapremina ove kocke?

Zadatak 5
Kolika je površina kvadra čije su ivice dužine 7 cm, 3 cm i 5 cm?

Zadatak 6
Kolika je približna zapremina datog valjka? [tex]\pi\approx 3,14[/tex]
Kolika je približna zapremina datog valjka? [tex]\pi\approx 3,14[/tex]

Zadatak 7
Kolika je površina datog valjka? [tex]\pi\approx 3,14[/tex]
Kolika je površina datog valjka? [tex]\pi\approx 3,14[/tex]

Zadatak 8
Kolika je zapremina date trostrane prizme?
Kolika je zapremina date trostrane prizme?

Zadatak 9
Osnova prizme sa slike je jednakostranični trougao. Kolika je površina njenog omotača?
Osnova prizme sa slike je jednakostranični trougao. Kolika je površina njenog omotača?

Zadatak 10
Odredi površinu trostrane prizme sa slike. Osnova prizme je pravougli trougao sa stranama 6 cm, 8 cm i 10 cm.
Odredi površinu trostrane prizme sa slike. Osnova prizme je pravougli trougao sa stranama 6 cm, 8 cm i 10 cm.

Zadatak 11
Odredi zapreminu valjka ako je njegova visina dužine 6 cm a prečnik osnove je 6 cm dugačak. ([tex]\pi\approx3,14[/tex])Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020