Koordinate tačke na grafiku

Besplatan test iz matematike za učenike petog razreda. U ovom testu učenici treba da odrede (x,y) koordinate tačaka sa datih grafika i da izaberu tačan odgovor od ponuđenih.
Zadatak 1
Tačka čije su koordinate (3, -5) je u ...

Zadatak 2
Slika pradstavlja četiri kvadranta kartezijanske ravni; koja od sledećih opcija predstavlja tačku svakog od kvadranata I, II, III, IV tim redosledom?
Slika pradstavlja četiri kvadranta kartezijanske ravni; koja od sledećih opcija predstavlja tačku svakog od kvadranata I, II, III, IV tim redosledom?

Zadatak 3
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.

Zadatak 4
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.

Zadatak 5
Koja tačka ima koordinate (-2, 4)?
Koja tačka ima koordinate (-2, 4)?

Zadatak 6
Šta možemo reći o tačkama u plavoj regiji?
Šta možemo reći o tačkama u plavoj regiji?

Zadatak 7
Koje koordinate tačaka su tačno napisane?
Koje koordinate tačaka su tačno napisane?

Zadatak 8
Koja od tačaka sa grafika pripada četvrtom kvadrantu?
Koja od tačaka sa grafika pripada četvrtom kvadrantu?

Zadatak 9
Za koju od tačaka sa grafika su tačni izrazi: x<2 i y>2
Za koju od tačaka sa grafika su tačni izrazi: x<2 i y>2

Zadatak 10
Koja tačka ima istu x-koordinatu kao i tačka A?
Koja tačka ima istu x-koordinatu kao i tačka A?

Zadatak 11
Za koje tačke važi y=0?
Za koje tačke važi y=0?

Zadatak 12
Ako bismo smestili koordinatni sistem na mapu Zemlje tako da x osa odgovara Ekvatoru a y osa odgovara Griniču, koji kontinent bi pripadao 4. kvadrantu?

Zadatak 13
Zamislimo da čovek korača po koordinatnom sistemu prelazeći iz 3. u 4. kvadrant. Koje koordinate bi promenile znak (iz pozitivnog u negativni i obrnuto?

Zadatak 14
Šta možemo reći o tačkama u žutoj regiji?
Šta možemo reći o tačkama u žutoj regiji?

Zadatak 15
Ako pomerimo krug za 3 jedinice ulevo i dve jedinice nagore, gde će mu biti centar?
Ako pomerimo krug za 3 jedinice ulevo i dve jedinice nagore, gde će mu biti centar?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021