Deljivost sa 5

Broj 10 je deljiv sa 5. Svaki broj koji se završava sa 0 je takodje deljiv sa 5, zato što ga možemo predstaviti kao zbir desetica.

Na primer: 40 je deljivo sa 5, zato što
40 = 10 + 10 + 10 + 10

Što se tiče broja sa drugačijom poslednjom cifrom, uvek ga možemo predstaviti kao zbir broja koji ima 0 kao poslednju cifru i brojem jedinica.

Na primer: 425 = 420 + 5
428 = 420 +8

Broj 425 je deljiv sa 5 zato što su oba njegova sabirka 420 i 5 deljivi sa 5
Broj 428 nije deljiv sa 5 zato što jedan od njegovih sabiraka (8) nije deljiv as 5.

Dakle, deljivost sa 5 zavisi samo od poslednje cifre. Ako je ta cifra 5 ili 0, broj je deljiv sa 5.

Broj je deljiv sa 5 ako mu je poslednja cifra ili 5 ili 0.

Delivost sa 5 - primeri:
Brojevi 105, 275, 315, 420, 945, 760 se mogu podeliti sa 5 bez ostatka.
Brojevi 151, 246, 879, 1404 se ne mogu podeliti sa 5 bez ostatka. 

Brz način za deljenje brojeva sa 5

Primer 1:

Pretpostavimo da treba da podelimo broj 342 sa 5
342:5 = 68.4

Prvi korak:
Pomnožimo broj sa 2.
342 x 2 = 684

Drugi korak:
Pomerimo decimalnu tačku jedno mesto u levo i dobijamo 68.4

Primer 2:

Deljenje 415 : 5 = ?
Prvi korak: 415 x 2 = 830
Drugi korak: 83.0, i vaš odgovor je 83.

Brz način za množenje sa 5

Pomnožimo brzo bez upotrebe digitrona 62 x 5 = ?

Prvi korak:
Podelimo 62 sa 2 - 62:2 = 31

Drugi korak:
Pomnožimo rezultat sa 10.
31 x 10 = 310

Dakle 62 x 5 = 310

Kvadriranje dvocifrenih brojeva koji se završavaju sa 5

Primer: 352 = ?

Prvi korak:
Pomnožimo prvu cifru sa sledećim celim brojem: 3 x 4 = 12

Drugi korak:
Dodamo 25 na kraj
i odgovor je 1225.


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2023