Deljivost sa 25

100 je deljivo sa 25.

Dakle, svaki broj koji se završava sa dve nule je deljiv sa 25

Na primer: 300, 600, 700, 800, 5000, 9000

Razmotrimo brojeve koji se ne završavaju sa nulom, na primer 8375 ili 8345.
Uvek možemo predstaviti takve brojeve kao zbir dva broja, od kojih se jedan završava sa dve nule. Na primer, 8375 = 8300 + 75 i 8345 = 8300 + 45

U prvom zbiru oba broja 8300 i 75 su deljivi sa 25, dakle njihov zbir, 8375 je takodje deljiv sa 25. Nasuprot tome, u drugom zbiru jedan od brojeva (45) nije deljiv sa 25 bez ostatka, dakle zbir 8345 nije deljiv sa 25.

Broj je deljiv sa 25 ako su mu poslednje dve cifre 0 ili broj deljiv sa 25.

Na primer: 800, 1100, 34000, 5275, 12825, 14350 su deljivi sa 25
355, 8640, 12395 nisu deljivi sa 25


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2023