Deljivost sa 2

Celi brojevi deljivi sa 2 bez ostatka se nazivaju parni; celi brojevi koji imaju ostatak pri deljenju sa 2 nazivaju se neparni.

U skupu prirodnih brojeva, na primer brojevi 2,4,6,8...1000 su parni a,
brojevi 1,3,5,7,9...1001 su neparni.

0 se smatra parnim brojem.

10 je deljivo sa 2 bez ostatka. Svaki broj koji se završava nulom se može predstaviti kao zbir desetki.
Na primer: 30 = 10 + 10 + 10; 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10

S obzirom da je svaka 10 u zbiru deljiva sa 2 bez ostatka, možemo zaključiti da 

je svaki broj koji se završava sa 0 deljiv sa 2.

Na primer: Brojevi 90, 150, 700 su deljivi sa 2, zato što se završavaju sa 0.

Višecifreni broj koji se ne završava sa 0 se može predstaviti kao zbir broja koji se završava sa 0 i jednocifrenog broja. Na primer: 596 = 590 + 6

Prvi sabirak, 590, je deljiv sa 2, zato što, se završava sa 0. Drugi sabirak, 6, je takodje deljiv sa 2, stoga je i broj 596 deljiv sa 2.

Razmotrimo broj 597. Predstavljamo ga kao 590 + 7. Ponovo je prvi sabirak deljiv sa 2, ali drugi sabirak 7 nije deljiv sa 2. Ako tačno 1 sabirak nije deljiv sa 2, onda zbir nije dejiv sa 2, dakle 597 nije deljivo sa 2.

Dakle, 596 je deljivo sa 2 zato što je njegova poslednja cifra paran broj, a 597 nije deljivo sa 2 zato što je njegova poslednja cifra neparan broj.

Dakle, ceo broj je paran ako njegova poslednja cifra predstavlja paran broj.

Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020