Formule za površinu

Površina se standrardno obeležava sa P.

Kvadrat

square

Uzmimo da je a stranica kvadrata dužine a, tada je formula za površinu:

P = a ⋅ a = a2

Pravougaonik

rectangle

Uzmimo da su stranice pravougaonika dužine a i b

P = a ⋅ b

Površina kvadrata i pravougaonika - zadaci sa rešenjima
Površina - besplatne onlajn igre


Paralelogram

palallelogram

Uzmimo da su stranice paralelograma dužine a i b a ha je visina koja odgovara stranici a, a hb visina koja odgovara stranici b
Formula za izračunavanje površine paralelograma je:

P = a ⋅ ha = b ⋅ hb

Trapez

trapezoid

Uzmimo da su paralelne stranice trapeza dužine a i b a udaljenost između dve osnovice je h (visina trapeza). Formula za izračunavanje površine trapeza je:

$P = \frac{1}{2}(a + b)h$

Površina kruga

circle

$P = \pi\cdot r^2$

$\pi=3,14$

Površina pravouglog trougla

$P=\frac{a.b}{2}$

$P=\frac{c ⋅ h_c}{2}$

Area calculator

Enter the triangle:

Trougao

ABC je trougao

Trougao

čije su stranice dužine: a, b, c a visina iznosi: ha, hb i hc.

P = ½(a ⋅ ha) = ½(b ⋅ hb) = ½(c ⋅ hc)

P = ½(ab ⋅ sinC) = ½(ac ⋅ sinB) = ½(bc ⋅ sinA)

o = ½(a + b + c)

P = √o(o - a)(o - b)(o - c) - Heronova formula

$P = R^2\sin A\cdot \sin B\cdot \sin C = \frac{abc}{4R}$
R — poluprečnik opisane kružnice

Površina paralelograma

paralelogram

$P = AB\cdot DE = BC \cdot DF$
$P = AB \cdot AD \sin \alpha$
$P = \frac12 AC \cdot BD \sin \gamma$

Površina cetvorougao

cetvorougao

$P = \frac12 AC \cdot BD \sin \varphi $

Regularni poligon

Regularni poligon

$P = \frac14 n\cdot a^2 \cdot \text{ctg}(\frac{\pi}{n})$

n je broj vrhova.
$\pi=3,14159265359$


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021