Obim, ukupna dužina svih ivica, formule

Obim figure je zbir dužina svih stranica.

Obim se u matematici standardno obeležava slovom O

Obim trougla

Triangle

O = a + b + c

Obim kvadrata

square

Uzmimo da je dužina stranice kvadrata a. Pošto kvadrat ima četiri jednake stranice, obim kvadrata je O = a + a + a +a ili:

O = 4 ⋅ a

Obim pravougaonika

rectangle

Uzmimo da su stranice pravougaonika dužine a i b.
Dužina svih stranica pravougaonika je O = a + b + a + b ili:

O = 2 ⋅ a + 2 ⋅ b

Obim paralelograma

parallelogram

Umimo da su stranice paralelograma dužina a i b
Dužine svih njegovih stranica je O = a + b + a + b pa je obim paralelograma:

O = 2 ⋅ a + 2 ⋅ b

Kao što se jasno može videti, obim paralelograma jednak je pravougaonika.

Obim romba

romb
O = 4 ⋅ a

Obim jednakokrakog trapeza

trapezoid

Uzmimo da je dužina paralelnih stranica trapeza a i b a da su druge dve stranice dužine c (Kao što znamo, jednakokraki trapez ima dve jednake stranice - kraka).

O = a + b + c + c = a + b + 2 ⋅ c

Obim jednakostraničnog trougla

equilateral triangle

Kao što znamo, jednakostranični trougao ima tri jednake stranice. Pa, ako je dužina jedne stranice a, onda je formula za obim O = a + a + a

O = 3 ⋅ a

Obim kruga

kružnica

$O = R \cdot \pi = 2 \cdot r \cdot \pi$

$\pi = 3,14$
r - poluprečnik
R - prečnik.

Regularni poligon

Regularni poligon

$O = 2nb\sin\frac{\pi}{n}$

n je broj vrhova.
$\pi = 3,14159265359$


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021