Paralelogram

paralelogram

Četvorougao sa dva para paralelnih stranica se naziva paralelogram.
Svaki par naspramnih stranica u paralelogramu je jednak.

Da bismo odredili da li je četvorougao paralelogram, koristicemo sledeće kriterijume:

— ako su dva para naspramnih stranica u četvorouglu jednake, onda je taj četvorougao paralelogram;
— ako su dva para naspramnih stranica u četvorouglu paralelne i jednake, onda je taj četvorougao paralelogram;
— ako se u četvorouglu dijagonale uzajamno polove drugu, onda je taj četvorougao paralelogram;

Cetvorougao sa cetiri prava ugla se naziva pravougaonik.
Sledeca izjava je tacna: Ako je paralelogram pravougaonik, tada su njegove dijagonale jednake dužine.
I suprotno, ako su dijagonale paralelograma jednake dužine, onda je taj paralelogram pravougaonik.

Ako paralelogram ima dve susedne jednake stranice, naziva se romb. Sledeća izjava vezana za romb je tačna:
Ako je paralelogram romb, tada su njegove dijagonale normalne.
I obrnuto, ako su dijagonale paralelograma normalne, onda je taj paralelogram romb.

Kvadrat može biti smatran pravougaonikom koji ima jednake susedne stranice, ili rombom sa pravim uglovima između stranica.
Stoga, kvadrat ima sva svojstva pravougaonika i romba.

Formule za paralelogram

Obim paralelograma:

O = 2a + 2b

Formula za površinu paralelograma:

P = b ⋅ h = a ⋅ b ⋅ sinA = b ⋅ a ⋅ sinB

Zbir dva susedna ugla je 180°

A + B = 180° i A + D = 180°

Formula za odnos dijagonala i stranica paralelograma

p2 + q2 = 2(a2 + b2)

Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021