Zadaci iz analitičke geometrije u ravni - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi udaljenost između tačaka A(5, -3) i B(2, 1).
Zadatak 2
Pronađi nagib linije koja prolazi kroz tačku A (5, -3) i spaja se sa y osom na koordinati 7.
Zadatak 3
Pronađi jednačinu prave koja prolazi kroz tačku A(4, -1) i koja je paralelna sa x osom.
Zadatak 4
Pronađi rešenje jednačine prave koja preseca y osu u tački -4 a takođe preseca i x osu u tački 2.
Zadatak 5
Pronađi udaljenost između tačke A(2; -3) i linije L:3x - 4y + 2 = 0.
Zadatak 6
Pronađi površinu trougla sa temenom: A(0, -3), B(5, 0), C(0, 3).
Zadatak 7
Ako udaljenost tačke A(2x - 3, 5) od linije x = -4 iznosi 7, onda pronađi vrednost za a.
Oblik odgovora: m,n gde je m < n
Zadatak 8
Pronađi vrednost za m, tako da se D1, D2, D3 seku u istoj tački.
D1: x - y = 1
D2: 2x + y = 5
D3: (2m - 5)x - my = 3
Oblik odgovora: p/q
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020